• Computer Graphic

  รายละเอียดงาน

  - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้โปรแกรม After Effect, Premire Pro 
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : ไม่จำกัด
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รีไรท์เตอร์ข่าว

  รายละเอียดงาน

  1. เรียบรียงเนื้อข่าวตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกอากาศ 2. สามารถเขียนข่าวได้ 3. สามารถรีไรท์ข่าวได้ 4. สามารถเขียนบทความได้ 5. เป็นผู้สนใจติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 6. ใช้ Computer ได้ดี ***ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 20ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ป.ว.สขึ้นไป หรือเทียบเท่า , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่จัด Art หนังสือ

  รายละเอียดงาน

  - ออกแบบปกหนังสือ
  - จัดรูปเล่มหนังสือ 
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ : ไม่จำกัด
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Business Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)

  รายละเอียดงาน

  1.มีความเข้าใจในธุรกิจ News Media เป็นอย่างดี (Business Logic) สามารถวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจ และสร้างโมเดลทางธุรกิจได้ 2.สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนการทำงานก่อนเริ่มงานและสรุปผลการดำเนินงาน (Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีทักษะในการเจรจาสื่อสารที่เข้าใจง่าย ทักษะการตัดสินใจเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร 5.เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ และวิเคราะห์ปัญหาของระบบการทำงานเบื้องต้นได้ 6.มีทักษะความชำนาญในการใช้งาน Program Microsoft Office, Internet, Social Media ได้เป็นอย่างดี 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • คุณสมบัติ

  • เพศ :
  • อายุ :
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : คณิตศาสตร์สถิติ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกียวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าว

  รายละเอียดงาน

  ออกรายงานข่าวที่สถาณที่ และ สถาณการณ์ จัดเตรียมเรียบเรียงเนื้อหาข่าวเพื่อนำไปออกอากาศ มีความสามารถในการพิมพ์ มีความรู้พื้นฐานในการตกแต่งภาพนิ่ง มีทักษะในการใช้ Social Medias (Facebook, Twister, Line, YouTube)
  • คุณสมบัติ

  • เพศ :
  • อายุ : 21ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

  รายละเอียดงาน

  - ควบคุมเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและนำข่าวจากผู้สื่อข่าวมาคัดเลือก เช็คประเด็นข่าวและนำประเด็นข่าวเศรษฐกิจเผยแพร่ให้ผุ้รับข่าว -มีทักษะในการเขียนข่าวเว็ปไซต์ ข่าวด่วน ข่าวเชิงวิเคราะห์ - มีประสบการณ์การในการทำงานด้านข่าว - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : 25ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บรรณาธิการข่าวการเมือง

  รายละเอียดงาน

  - ควบคุมเนื้อหาข่าวการเมืองจากผู้สื่อข่าว - ดูแลข่าวการเมือง -มีทักษะในการเขียนข่าวเว็ปไซต์ ข่าวด่วน ข่าวเชิงวิเคราะห์ - สามารถทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันได้ดี - หากมีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวการเมืองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณสมบัติ

  • เพศ :
  • อายุ : 25ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บรรณาธิการข่าวสังคม

  รายละเอียดงาน

  - ควบคุมเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและนำข่าวจากผู้สื่อข่าวมาคัดเลือก เช็คประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจทางสังคมเพื่อนำเสนอแก่ผู้รับข่าว -มีทักษะในการเขียนข่าวเว็ปไซต์ ข่าวด่วน ข่าวเชิงวิเคราะห์ - มีประสบการณ์การในการทำงานด้านข่าว - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  • คุณสมบัติ

  • เพศ :
  • อายุ : 25ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม

  รายละเอียดงาน

  - ควบคุมเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและนำข่าวจากผู้สื่อข่าวมาคัดเลือก เช็คประเด็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ -มีทักษะในการเขียนข่าวเว็ปไซต์ ข่าวด่วน ข่าวเชิงวิเคราะห์ -สามารถติดตามงานข่าวได้อย่างทันท่วงที - มีประสบการณ์การในการทำงานด้านข่าว - สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : 25ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ